تاسې هم کولی شئ د خیر پدې کار کې ونډه واخلئ
د موبایل له لارې د پیسو لیږل
۱. د خپل موبایل براوزر کې لاندې ادرس پرانیزئ:
www.coronangr.info
۲. د پیسو اندازه وټاکئ
۳. د لېږد تڼۍ کېکاږئ
د بانک له لارې د پیسو لیږل
تاسې د نړۍ له هر ګوټ څخه زمونږ بانکي حسابونو ته مرستې را لېږلی شئ

: ACCOUNT NAME

CORONA CONTROL FUND NANGARHAR

تاسې هم کولی شئ د خیر پدې کار کې ونډه واخلئ

د موبایل له لارې د پېسو لېږلو لپاره د پېسو اندازه وټاکئ او لاندې تڼۍ کېکاږئ.

د بانکي حسابونو له لارې مرسته

BANK ACCOUNTS

: ACCOUNT NAME

CORONA CONTROL FUND NANGARHAR

: ACCOUNT NUMBER

AFN - 000701103925309

USD - 000701203925542